X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-DBData Components

Co nowego ?

Co już było ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Co było nowego w wersji 7 ?

Co nowego w wersji 7.9 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.2 Alexandria!!!
 • Wsparcie dla 4 nowych Windows 11 Styles (od RAD Studio 11)

 • Poprawiono: LoadLayout przelicza szerokość zapisanych kolumn po zmianie DPI (od RAD 10.0)
Co nowego w wersji 7.8 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.1 Alexandria!!!
 • Wsparcie dla funkcjonalności Incremental Search gdy SearchPanel jest niewidoczny!!!
 • Wymagania: Search.Incremental = True oraz włączona opcja soFilterRows w Search.Options
  przy wyłączonym dgEditing w Options lub włączonym dgShowEditorByCharOff w OptionsEx

 • Nowa opcja dgIncrementalList w OptionsExt dla wszystkich list danych w kolumnach grida
 • Nowa opcja foIncrementalList w FilterGrid.Options dla wszystkich list filtrowania w gridzie
 • Nowa opcja loIncrementalList w Column.ListOptions dla wszystkich list w kolumnie grida
 • Nowa opcja loIncrementalList w TXDBEditor.ListOptions dla rozwijanej listy danych w edytorze

 • Ulepszono: wykrywanie Windows 11 dla RAD Studio 10.1, 10.0, XE8 i wszystkich starszych
Co nowego w wersji 7.7 ?
 • Wsparcie dla Windows 11 dla każdej wspieranej wersji Delphi/C++Builder!!!
 • Wsparcie dla Windows 11 Modern Styles od DelphiStyles.com (od RAD Studio 11)

 • Ulepszono: wysokość górnej etykiety w TXDBGridFilterForm (od RAD Studio 11)
 • Ulepszono: dolna linia komórki tytułu dla stylu Windows (Windows 8/10/11)
 • Ulepszono: przycisk w TXDBInplaceEditor i kontrolkach pochodnych w Windows 11
 • Ulepszono: kolor bieżącego wiersza dla stylu Windows w Windows 11
 • Ulepszono: rozmiar obramowania komórki dla stylu Windows w Windows 11
 • Ulepszono: DefaultSelectCellColor dopasowano do Windows 11
 • Ulepszono: DefaultSelectionCellColor dopasowano do Windows 11
 • Ulepszono: DefaultSelectRowCellColor dopasowano do Windows 11

 • Poprawiono: błąd w StyleServices.GetStyleFontColor dla Windows 11
 • Poprawiono: "Control TXDBPopupCalendar has no parent window" (tylko Windows 11)
 • Poprawiono: "Control TXDBPopupCalculator has no parent window" (tylko Windows 11)
 • Poprawiono: AV w TXDBGrid.ShowSearchPanel gdy XDBGrid nie ma jeszcze ustalonego Parenta
 • Poprawiono: AV w TXDBGrid.ShowSearchPanel gdy XDBGrid jest częścią komponentu TFrame
 • Poprawiono: rozmiar obramowania komórki dla kilku stylów gdy SelectRowColor jest clNone
X-DBGridDesign Windows 11 (system)
X-DBGridDesign Windows 11 (system)
X-DBGridDesign Windows 11 (styled)
X-DBGridDesign Windows 11 (styled)
Co nowego w wersji 7.6 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 11 Alexandria Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla High DPI IDE (RAD Studio 11 Alexandria only).
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXFGroupBox (od 11)
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXFRadioGroup (od 11)
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXFCheckGroup (od 11)
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXDBRadioGrup (od 11)
 • Nowy moduł XDBConstsBR.pas przetłumaczony przez Alexandre Nabas - dzięki Alexandre!
 • Poprawiono przyciski i nawigator dla Per Control Styling (od wersji 10.4)
 • Poprawiono komponenty XFGroupBox i pochodne dla High DPI (od wersji 10.0)
Co nowego w wersji 7.5 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.4.2 Sydney!!!
 • Nowa właściwość TXDBGridSearch.VisibleOptions pozwala dostosować opcje na SearchPanel
 • Nowa metoda SwitchVisibleOptions wprowadzona w klasie TXDBGridSearch
 • Nowa metoda AdjustColumnsWidth pozwala dopasować szerokość kolumn w gridzie
 • Drobne zmiany w funkcji OptimalWidth dla uwzględnienia stanu opcji dgTitleWidthOff
 • Drobne zmiany w module tłumaczącym XDBConstsDE.pas wprowadzone przez autora

 • Poprawiono: gdy metoda TXDBGrid.ShowSearchPanel jest wykonywana na PageControl
 • Poprawiono: gdy kontrolka z kalendarzem jest przesuwana na monitor z innym DPI
 • Poprawiono: kompatybilność pakietu kompilowanego z przełącznikiem {$UNDEF STYLES}
X-DBGridDesign Windows10 Black Pearl Style
X-DBGridDesign Windows10 Black Pearl Style
Co nowego w wersji 7.4 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.4.1 Sydney!!!
Co nowego w wersji 7.3.1 ?
 • Ważna poprawka w design-time tylko dla Delphi/C++Builder 10.4 Sydney Win32/Win64!!!
 • Brak zmian w trybie run-time i starszych wersjach Delphi/C++Builder
Co nowego w wersji 7.3 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.4 Sydney Win32/Win64!!!
 • Wszystkie kontrolki w pełni wspierają Per Control Styling (od wersji 10.4)
 • TXDBGrid w pełni wspiera VCL Styles Changes dla High DPI (od wersji 10.4)
 • TXDBGrid akceptuje nową VirtualImageList dla zewnętrznych obrazków (od wersji 10.3)
 • TXDBGrid automatycznie skaluje wszystkie wewnętrzne obrazki (ImageList) (od wersji 10.0)
 • TXDBGrid oczekuje skalowania w kodzie zewnętrzych obrazków (ImageList) (od wersji 10.0)

 • Ulepszono: TXColumn.GetImageIndex akceptuje pola Boolean
 • Ulepszono: Nowa funkcja protected TXColumnTitle.GetOwner
 • Ulepszono: Nowa właściwość public TXDBGrid.SearchPanelFocused
 • Ulepszono: TXDBGridFilter.ClearAutoFilter dozwolone również dla FilterForm
 • Ulepszono: TXDBGrid.IndicatorImages używane również przez TXDBGridPopupList

 • Zaktualizowano XDBGridDesign by pokazać skalowanie obrazków w TXDBGrid (od wersji 10.0)
X-DBGridDesign Gradient 125%
X-DBGridDesign Gradient scaled 125%
X-DBGridDesign Styled 125%
X-DBGridDesign Styled scaled 125%
Co nowego w wersji 7.2 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.3.3 Rio!!!
 • Nowy moduł XDBConstsDE.pas przetłumaczony przez Ralf Schroedter - dzięki Ralf!

 • Poprawiono: wyłączono użycie klawisza F4 dla TXDBPopupList i jego potomków
 • Poprawiono: SC_CLOSE wysyła cancel mode do TXDBGridFilterForm dla Custom Styles
 • Poprawiono: gdy CharCase w InplaceEditor zmienia się z ecUpperCase na ecNormal
Co nowego w wersji 7.1 ?
 • Auto-filter system w TXDBGrid został rozszerzony o bardzo użyteczny TXDBGridFilterForm!!!
 • TXDBGridFilterForm obsługuje 16 różnych warunków filtrowania dla ADO, BDE, CDS, FDX, etc.
 • TXDBGridFilterForm obsługuje 170 różnych okresów dla daty, czasu oraz łącznie daty i czasu
 • TXDBGridFilterForm jest dostępny dla każdej kolumny (przyciski rozwijania w tytule kolumny)
 • TXDBGridFilterForm został zintegrowany z dotychczasową listą filtrowania TXDBGridFilterList
 • TXDBGridFilterList została rozszerzona o nowe specjalne pozycje "Ustaw filtr" i "Usuń filtr"
 • Nowa właściwość AutoFilters pozwala na wybranie: FilterList, FilterForm, obydwu lub żadnej
 • Główna właściwość AutoFilter działa jak dotychczas!

 • Nowe właściwości AutoFilters, Clauses, Periods w klasie TXDBGridFilter
 • Nowe metody SwitchAutoFilters, SwitchClauses, SwitchPeriods w klasie TXDBGridFilter
 • Nowa właściwość DecimalSeparator w klasie TXDBGridFilter
 • Nowe GetFilterFormClass, DropDownForm w klasie TXDBGrid
 • Nowa właściwość AutoFilters dodana w klasie TXColumnTitle
 • Nowa opcja cesFilterForm w ramach TXColumnExpandStyle
 • Nowa właściwość FilterData dodana w klasie TXColumn
 • Podpowiedź: Użyj klawisza F4, żeby rozwinąć "ręcznie" AutoFilterList dla bieżącej kolumny
 • Podpowiedź: Użyj klawiszy Shift+F4, żeby rozwinąć AutoFilterForm dla bieżącej kolumny

 • AutoFilterList została rozszerzona o nową specjalną pozycję "Dodaj zaznaczone"
 • Nowe opcje foCheckedFirst, foAddSelected w ramach typu TXDBGridFilterOptions
 • Teraz AutoFilterList również wywołuje zdarzenia OnListCloseUp/OnListDropDown

 • Nowa właściwość CellExpand w klasie TXDBGridTreeView (cała komórka działa jak expand box)
 • Nowa opcja loTreeViewCellExpand wśród opcji dostępnych w TXColumn.ListOptions
 • Nowa opcja loTreeViewCellExpand wśród opcji dostępnych w TXDBEditor.ListOptions
 • Nowa metoda ShowRecord w klasie TXDBGridTreeView (pokaż wiersz według ID rekordu)
 • Nowa metoda FocusRow w klasie TXDBGridTreeView (zwija wszystkie niepotrzebne wiersze)
 • Podpowiedź: Użyj Ctrl+Click na expand/collapse box do zwinięcia niepotrzebnych wiersz

 • Nowa właściwość Incremental w klasie TXDBGridSearch (funkcja wyszukiwania przyrostowego)
 • Nowa opcja soCurrentCol w klasie TXDBGridSearch (wyszukuj tekst tylko w bieżącej kolumnie)
 • Nowy checkbox "Bieżąca kolumna" do zaznaczenia przez użytkownika w ramach SearchPanel
 • Ulepszono: jeśli SearchPanel nie jest jeszcze widoczny klawisz F3 działa jak klawisze Ctrl+F
 • Poprawiono: klawisze Ctrl+F przenoszą focus również wtedy gdy SearchPanel jest widoczny
 • Poprawiono: inicjalizacja checkboxów zgodnie z Options, gdy Search.PanelVisible jest True
 • Poprawiono: checkbox "Filtruj wiersze" filtruje również po polach lookup w ClientDataSet
 • Poprawiono: checkbox "Filtruj wiersze" filtruje wiersze tylko w widocznych kolumnach

 • Ulepszono: bardziej dopasowano DefaultSelectRowColor do trybu gdsGradient w DrawingStyle
 • Ulepszono: bardziej dopasowano DefaultSelectionColor do trybu gdsGradient w DrawingStyle
 • Ulepszono: bardziej dopasowano DefaultSelectCellColor do trybu gdsGradient w DrawingStyle
X-DBGridDesign FilterList
X-DBGridDesign FilterList
X-DBGridDesign FilterForm
X-DBGridDesign FilterForm
Co nowego w wersji 7.0 ?
 • Nowa funkcjonalność kolumna TreeView w komponencie TXDBGrid!!!
 • Funkcjonalność TreeView obsługuje TFDQuery, TFDMemTable, TClientDataSet, TXDBData
 • Funkcjonalność TreeView wymaga posiadania pola ParentID odpowiedniego do pola klucza ID
 • Funkcjonalność TreeView akceptuje odwołania cykliczne w polu ParentID (nie są zalecane)
 • Funkcjonalność TreeView pozwala na używanie dowolnych kolumn grida jako widoku drzewa
 • Funkcjonalność TreeView zachowuje możliwość sortowania po dowolnych kolumnach grida
 • Funkcjonalność TreeView pozwala na nielimitowaną liczbę podpoziomów w widoku drzewa
 • Podpowiedź: Użyj Shift+Click żeby rozwinąć/zwinąć bieżący wiersz rekurencyjnie

 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridTreeView: ParentFields, ColumnNames
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridTreeView: AutoActive, AutoUpdate, OpenToLevel
 • Nowe metody w klasie TXDBGridTreeView: ExpandRow, CollapseRow, ToggleRow
 • Nowe metody w klasie TXDBGridTreeView: FullExpand, FullCollapse, ShowToLevel
 • Nowe metody w klasie TXDBGridTreeView: IsRowExpanded, IsRowExpandable, IsRowVisible
 • Nowe metody/zdarzenia w klasie TXDBGrid: UpdateTreeView, OnRowExpand, OnRowExpanding

 • Nowa funkcjonalność lista lookup TreeView w TXDBGrid, TXDBColumn i TXDBEditor!!!
 • Nowe właściwości w klasie TXColumn: LookupParentField, LookupTreeViewField
 • Nowe właściwości w klasie TXDBEditor: LookupParentField, LookupTreeViewField

 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridSearch: PanelColor, PanelOnTop, ListWidth
 • Poprawione odstępy między opcjami w panelu wyszukiwania podczas skalowania

 • Zaktualizowano przykład XDBGridDesign by pokazać TreeView przy użyciu TClientDataSet
 • Zaktualizowano przykład XDBGridTestFDX by pokazać TreeView przy TFDQuery/TFDMemTable
 • Podpowiedź: Sprawdź kod źródłowy powyższych przykładów dla następujących przełączników:
  {$DEFINE TREEVIEW} {$DEFINE LOOKUP_TREEVIEW} {$DEFINE DETAIL_TREEVIEW}
X-DBGridDesign TreeView
X-DBGridDesign TreeView
X-DBGridTestFDX TreeView
X-DBGridTestFDX TreeView

Co było nowego w wersji 6 ?

Co nowego w wersji 6.9.1 ?
 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.3.1 Rio (Build 4899)!!!
 • Wsparcie dla 16 nowych VCL Delphi Styles dostępnych przez GetIt Package Manager
 • Dodano Ctrl+C/Ctrl+V by móc skopiować/wkleić zaznaczone wiersze z/do FilterList
 • Zaktualizowano programy przykładowe żeby pokazać 5 nowych VCL Delphi Styles (10.3)
Co nowego w wersji 6.9 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla darmowych VCL Delphi Styles: Aqua Light Slate 2, Glossy2, Sky 2
 • Poprawiono: niepoprawna wysokość SearchPanel po użyciu ScaleForPPI (>=10.1)
 • Poprawiono: niepoprawny rozmiar kalkulatora bez użycia ScaleForPPI (>=10.1)
 • Poprawiono: gdy ostatnia zaznaczona pozycja jest odznaczana w FilterList
Co nowego w wersji 6.8 ?
 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.2.3 Tokyo (Build 2631)!!!
 • Nowa publiczna metoda ClearAutoFilter w klasie TXDBGridFilter
 • Nowa właściwość published PanelVisible w klasie TXDBGridSearch
Co nowego w wersji 6.7 ?
 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.2.2 Tokyo (Build 2004)!!!
 • Pełne wsparcie dla ponad 60 nowych stylów VCL od DelphiStyles.com!!!
 • Dodano Ctrl+Shift+C by móc skopiować do schowka zaznaczone wiersze grida wraz z tytułami

 • TXDBGrid może teraz używać list wielokrotnego wyboru dla PickList i LookupColumn
 • Nowa opcja loMultiSelectList w Column.ListOptions aktywuje listę wielokrotnego wyboru
 • Nowa opcja loAutoApplyList w Column.ListOptions
 • Nowa właściwość Column.DelimiterLine jako separator zaznaczonych wierszy w polu danych
 • Nowa właściwość Column.DelimiterChar jako separator zaznaczonych wartości w polu danych
 • Nowa właściwość Column.MultiSelectText do wyboru metody prezentacji wielu wartości

 • TXDBEditor może teraz używać list wielokrotnego wyboru dla PickList i LookupColumn
 • Nowa opcja loMultiSelectList w Editor.ListOptions aktywuje listę wielokrotnego wyboru
 • Nowa opcja loAutoApplyList w Editor.ListOptions
 • Nowa właściwość Editor.DelimiterLine jako separator zaznaczonych wierszy w polu danych
 • Nowa właściwość Editor.DelimiterChar jako separator zaznaczonych wartości w polu danych
 • Nowa właściwość Editor.MultiSelectText do wyboru metody prezentacji wielu wartości

 • Zaktualizowano program XDBGridDesign żeby pokazać MultiSelectList w TXDBGrid/TXDBEditor
 • Poprawiono: problem ze scrollbarem przy dgAlwaysShowEditor dla kolumny z CheckBoxem
 • Poprawiono: problem z rows resize podczas edycji pól memo w komórce grida

Mamy również prezent od DelphiStyles.com dla naszych zarejestrowanych użytkowników:
VCL Styles Life-Time Subscription za $129 (zniżka $40). Zapytaj o tę zniżkę po zakupie.

Calypso (DelphiStyles.com)
Calypso (DelphiStyles.com)
Regal Blue (DelphiStyles.com)
Regal Blue (DelphiStyles.com)
Co nowego w wersji 6.6 ?
 • Nowe pakiety skompilowane przy użyciu RAD Studio 10.2.1 Tokyo!!!
 • Nowy moduł XDBConstsPL.pas do dodania do projektu z polskim tłumaczeniem tekstów

 • TXDBGrid może teraz rozwijać/zwijać zagnieżdżony formularz dla komórek danych!!!
 • Nowa właściwość TXColumn.ExpandBox pokazuje ikonki rozwiń/zwiń dla kolumny danych
 • Nowe właściwości w TXColumn: ExpandBoxSize, ExpandBoxThemed, ExpandBoxToggle
 • Nowe metody dla TXColumn: ToggleExpandBox, IsExpandedBox, CellExpandPoint
 • Nowe zdarzenie TXDBGrid.OnCellExpand, aby rozwinąć zagnieżdżony formularz dla komórki
 • Program demo XDBGridDesign został zaktualizowany, aby pokazać nową funkcjonalność

 • TXDBEditor i TXDBColumn mogą mieć teraz powiązaną etykietę!!!
 • Nowa właściwość TXDBEditor.EditorLabel wskazuje na powiązaną etykietę
 • Nowa właściwość TXDBEditor.LabelPosition określa położenie etykiety
 • Nowa właściwość TXDBEditor.LabelSpacing określa odległość etykiety
 • Nowa właściwość TXDBEditor.LabelVisible określa widoczność etykiety

 • Poprawiono: loAutoCloseEditor mogło anulować zmiany wprowadzone do edytora
 • Poprawiono: dgAutoUnselectOff mogło powodować AV przy zamkniętym DataSet
 • Poprawiono: Poprawiono DropDownPoint dla pulpitu z wieloma monitorami
Gradient
Gradient
Custom Style
Custom Style
Co nowego w wersji 6.5 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla Custom Styles: Windows10 Green, Purply, SlateGray

 • Nowy typ TCalendarDepth (cdMonth, cdYear, cdDecade, cdCentury)
 • Nowa właściwość TXColumn.CalendarDepth (maksymalna głębokość kalendarza dla kolumny)
 • Nowa właściwość TXDBEditor.CalendarDepth (maksymalna głębokość kalendarza dla edytora)
 • Nowa właściwość TXDBEditor.DrawingStyle (gdsClassic, gdsThemed, gdsGradient)

 • TXDBEditor zastępuje TComboBox w panelu wyszukiwania dla ujednolicenia wyglądu
 • Nowa opcja soFilterRows dla właściwości TXDBGrid.Search.Options
 • Nowy check box "Filter rows" w panelu wyszukiwania w TXDBGrid
 • Nowa właściwość FilterActive w klasie TXDBGridSearch

 • Nowa właściwość TXColumn.ImageMargin do rysowania Images na marginesie kolumny
 • Nowa właściwość TXDBEditor.ImageMargin do rysowania Images na marginesie edytora
 • Nowa właściwość TXDBEditor.Images do przechowania ikonek rysowanych w edytorze
 • Nowe zdarzenie TXDBEditor.OnCalcImageIndex do wybierania ikonek z zestawu Images

 • Nowa opcja loShowImages we właściwości TXColumn.ListOptions
 • Nowa opcja loShowImages we właściwości TXDBEditor.ListOptions
 • Użyj opcji loShowImages do narysowania Images również na DropDownList i FilterList

 • Nowa właściwość public TXDBEditor.Items (dla uzyskania zgodności kodu z TComboBox)
 • Nowa właściwość public TXDBEditor.ItemIndex (dla uzyskania zgodności kodu z TComboBox)
 • Dodano obsługę klawiszy Up/Down/PgUp/PgDn w TXDBEditor, jeśli posiada DropDownList

 • Poprawiono: DropDownList mogło wystawać poza obszar ekranu
 • Poprawiono: przezroczystość dla Images.BkColor = clNone
Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style
Co nowego w wersji 6.4 ?
 • Nowe edytory danych mogą zastąpić DBEdit, DBComboBox, DBLookupComboBox i inne!!!
 • Pełna funkcjonalność InplaceEditora jest teraz również dostępna w samodzielnych edytorach
 • Pełne wsparcie dla Themes, Styles, AutoSelect, AutoSize, BiDiMode, BorderStyle, Ctl3D, etc.
 • Dostępne style edytora: Auto, Ellipsis, DropDown, DropDownMenu, Calendar, Calculator
 • Dostępne rodzaje rozwijanych list drop-down: pick lists, lookup lists, calendar, calculator
 • Nowa właściwość DropDownOnly do tworzenia dowolnej rozwijanej listy bez pola edycji!!!

 • Nowy komponent TXDBColumn reprezentuje samodzielny edytor kolumn grida!!!
 • Główne właściwości w TXDBColumn: DataColumn, DBGrid, DataField, DataSource
 • Komponent TXDBColumn korzysta bezpośrednio z właściwości kolumn w TXDBGrid
 • Wynik edycji danych w TXDBColumn jest zwracany do komponentu TXDBGrid

 • Nowy komponent TXDBEditor reprezentuje samodzielny edytor pól z DataSet!!!
 • Główne właściwości w TXDBEditor: DataField, DataSource, ListOptions
 • TXDBEditor pozwala ustawić właściwości podobne do właściwości kolumny w TXDBGrid
 • Wynik edycji danych w TXDBEditor jest zapisywany bezpośrednio do DataSet
 • Jeśli właściwość DataSource nie jest ustawiona TXDBEditor edytuje property Text!!!

 • Właściwości rozwijanych list: DropDownMenu, DropDownRows, DropDownWidth
 • Właściwości pick list: PickList, PickText, PickTextFormat, PickOptions, etc.
 • Metody pick list: LoadPickList, LoadPickText, FormatPickText, etc.
 • Typy lookup list: LookupField, LookupKeyField, LookupResultField, LookupValueField
 • Właściwości lookup list: KeyField, LookupDataSet, LookupKeyField, LookupResultField
 • Właściwości lookup list: LookupListFields, LookupListTitles, LookupListWidths
 • Zdarzenia listy: OnCalcBoldDays, OnEditButtonClick, OnListDropDown, OnListCloseUp
 • Zdarzenia textu: OnGetText, OnSetTex

 • Rozszerzony przykład XDBGridDesign demonstruje funkcjonalność TXDBColumn/TXDBEditor
 • Rozrzeszony przykład XDBGridLookups demonstruje listy lookup w TXDBColumn/TXDBEditor

 • Nowa właściwość PickIndex dodana w klasie TXColumn
 • Nowa właściwość GridLineWidth dodana w komponencie TXDBGrid
 • Nowy komponent TXDBGridsADO by móc używać właściwości Sort w TADOQuery w design-time
 • Nowy komponent TXDBGridsCDS by móc ustawić DESC order w TClientDataSet w design-time
 • Poprawiono: niepoprawny rozmiar formatki TXDBColumnsDialog dla RAD Studio 10.1 Berlin
 • Poprawiono: po ustawieniu niepoprawnego Filter możliwy wyjątek przy ponownej zmianie
Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style
Co nowego w wersji 6.3 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64!!!
 • Nowa właściwość DefaultWidthMin/DefaultWidthMax dla domyślnych kolumn
 • Nowa właściwość Column.Title.AutoFilter domyślnie True do blokowania AutoFilter
 • Nowy opcjonalny parametr ScaleFont w metodzie ScaleColumnsBy dla TXDBGrid
 • Zdarzenie ColTextChanged jest wyzwalane również dla checkboxów i kolumn lookup
 • Lista filtra pokazuje teraz również ikonki podłączone do Column.Images
 • Poprawiono: możliwe AV po instalacji Update 1 dla RAD Studio 10 Seattle
Co nowego w wersji 6.2 ?
 • Komponent TXDBGrid rozszerzono o zintegrowany uniwersalny panel wyszukiwania!!!
 • Nowy TXDBGridSearchPanel do zarządzania wyszukiwaniem tekstu przez użytkownika
 • Nowe metody w TXDBGrid: ShowSearchPanel, CloseSearchPanel, UpdateSearchPanel
 • Nowe właściwości w TXDBGrid: SearchPanelVisible, SearchPanelHeight
 • Nowe skróty klawiszowe w TXDBGrid: Ctrl+F, F3, Shift+F3, Ctrl+F3, Alt+F3

 • Nowa klasa TXDBGridSearch i nowa właściwość Search w komponencie TXDBGrid
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridSearch: Active, Color, Options, Text, Visible
 • Nowe metody w klasie TXDBGridSearch: DefaultColor, SwitchOptions
 • Nowe opcje: soCaseSensitive, soWholeWords, soWrapAround, soSkipMessage
 • Nowe metody wyszukiwania: SearchCell(Mode, Text, Options), SearchGrid(Mode)
 • Nowe tryby wyszukiwania: smFirst, smNext, smPrev, smLast

 • Nowy rodzaj TXLookupColumn (lcLookupValueField budowane na polu klucza obcego)
 • Wsparcie dla lcLookupValueField (text, width, alignment, title, filter list)
 • Wsparcie dla ftTimeStamp/ftTimeStampOffset (Calendar, FilterList order, etc.)
 • Wsparcie dla DetailFields przy korzystaniu z ChangeIndexFields/CurrentIndexFields
 • Znaczące przyspieszenie tworzenia i przewijania dużej liczby kolumn
 • Nowa metoda ScaleColumnsBy do skalowania szerokości kolumn grida
 • Nowa opcja dgScaleByParentFont dodana do właściwości OptionsExt

 • Nowe klasy abstrakcyjne TXBookmarkEnumerator i TXColumnEnumerator
 • Nowa klasa TXDBGridCurrentRowEnumerator i właściwość TXDBGrid.CurrentRow
 • Nowa klasa TXDBGridCurrentColEnumerator i właściwość TXDBGrid.CurrentCol
 • Wszystkie enumeratory wierszy i kolumn danych dziedziczą z klas abstrakcyjnych
 • Nowe typy wyliczeniowe używane z enumeratorami: TDataRowEnum, TDataColEnum
 • Nowe metody anonimowe używane z enumeratorami: TDataRowProc, TDataColProc
 • Nowa funkcja GetDataRowEnum(RowEnum: TDataRowEnum): TXBookmarkEnumerator
 • Nowa funkcja GetDataColEnum(ColEnum: TDataColEnum): TXColumnEnumerator
 • Nowa metoda ForEachDataRow używa enumeratorów wierszy i metod anonimowych
 • Nowa metoda ForEachDataCol używa enumeratorów kolumn i metod anonimowych
 • Nowa metoda ForEachDataCell używa obydwu enumeratorów i metod anonimowych
 • Stara metoda ForEachDataCell również używa metod anonimowych (RAD >= 2009)

 • Poprawiono: Niezamierzona konwersja Unicode->ANSI->Unicode dla FilterList
 • Poprawiono: Niezamierzona konwersja Unicode->ANSI->Unicode dla PickList
 • Poprawiono: Niezamierzona selekcja dla Ctrl+Click gdy MultiSelect = msCells
 • Poprawiono: Opcja dgAllowInsertOff blokuje również edycję dla pustego DataSet
 • Poprawiono: Usunięto używanie zwolnionych fields (raportowane przez FastMM)

 • Nowe demo XDBGridLookups używa wszystkich rodzajów LookupColumn (RAD >= XE5)
 • Nowe demo XDBGridTestFDX używa komponentów dostępowych FireDAC (RAD >= XE5)
 • Odświeżone demo XDBGridTestADO korzysta również z nowszych funkcjonalności
 • Odświeżone demo XDBGridTestBDE korzysta również z nowszych funkcjonalności
 • Instalator szuka najpierw danych przykładowych w folderze $(DEMOSDIR)\Data
Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style
Co nowego w wersji 6.1 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10 Seattle Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla platformy Windows 10 (komponent TXDBGrid i pozostałe)
 • Wsparcie dla nowego stylu Windows10 począwszy od RAD Studio XE8
 • Wsparcie dla nowych stylów RX10: Onyx Blue, Windows10 Blue, Windows10 Dark
 • Wsparcie dla VCL Premium Styles Pack dla użytkowników RAD Studio 10 Seattle

 • Wsparcie dla sortowania listy column TXDBGrida dodane do TXDBColumsDialog
 • Wsparcie dla sortowania TXDBCustomData i klas potomnych dodane do XDBGrids.pas
 • Wsparcie dla SDAC (TMSQuery/TMSTable/TMSStoredProc) dodane do XDBGridsADD.pas
 • Poprawiono: dgMouseScrolling mogło zaznaczać wiersze przy edycji sortowanego pola
Co nowego w wersji 6.0 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE8 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla nowych stylów w RAD Studio XE8: Glow, Radiant, Sky, Tablet Light, Vapor
 • Pakiety dla .NET personalities 8/2005/2006/2007 już nie są obsługiwane!

 • TXDBGrid został zintegrowany z systemem filtrowania danych w klasie TDataSet!!!
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGrid: Filter, Filtered, OnFilterRecord
 • Nowa klasa TXDBGridFilter do zarządzania wewnętrznym filtrowaniem (FilterGrid)
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridFilter: AutoFilter, AutoUpdate, Filtered
 • Nowe opcje w klasie TXDBGridFilter: foAutoApplyList, foListAlignment, ...
 • Nowa klasa TXDBGridFilterList realizuje wygodną listę automatycznego filtrowania
 • Nowa lista filtra jest dostępna dla każdej kolumny (przyciski rozwijania w tytułach)
 • Nowe właściwości w klasie TXColumn: FilterList, FilterText, Filtered
 • Nowe zdarzenia w klasie TXDBGrid: OnFilterChanged, OnFilterUpdated

 • Nowa publiczna klasa TXDBGridEditor zastępuje wewnętrzną klasę TXDBGridInplaceEdit
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridDataList zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupDataList
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridPickList zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupPickList
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridCalendar zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupCalendar
 • Nowa publiczna klasa TXDBGridCalculator zastępuje wewnętrzną klasę TXPopupCalculator
 • Każda nowa rozwijana lista dziedziczy ze wspólnej publicznej klasy TXDBGridDropDownList
 • Każda lista obsługuje klasyczne i gradientowe style oraz Windows Themes i Custom Styles
 • Wszystkie nowe klasy zostały napisane od podstaw

 • Nowa funkcja protected GetEditorStyle zastępuje dotychczasową funkcję GetEditStyle
 • Nowa funkcja protected GetEditorListClass do rejestrowania własnych list edytora
 • Nowa funkcja protected GetFilterListClass do rejestrowania własnych list filtra

 • Nowa akcja pod FillerClick dla FillerIndex = -22 (pokaż/ukryj przyciski auto-filtra)
 • Nowe zdarzenie OnColTextChanged występuje gdy Field.Text został zmieniony przez edytor
 • Nowa opcja loBoldSundays w ListOptions do wytłuszczenia niedziel w rozwijanym kalendarzu
 • Nowa opcja dgForceSystemButton do pokazania systemowego przycisku dla Themes i Styles
 • Nowa opcja dgForceSystemMarker do pokazania systemowego markera dla Themes i Styles
 • Nowa opcja dgShowEditorByCharOff by zapobiec pokazywaniu edytora przez klawisze znaków
 • Opcja dgAutoUnselectOff została przywrócona (tylko podczas selekcji wierszy)
 • Opcja dgExtendedSelect pozwala użyć klawiszy Ctrl+Z do wyczyszczenia selekcji
 • Opcja dgMouseTracking teraz działa również wraz z włączoną opcją dgMultiSelect
 • Opcja dgScrollGridMode została ulepszona przy włączonej opcji dgMouseTracking
 • Wyłączanie opcji dgTotalColLines działa również dla Windows Themes i Custom Styles

 • Nowa metoda SwitchOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w Options
 • Nowa metoda SwitchOptionsEx do łatwego przełączania wybranych opcji w OptionsEx
 • Nowa metoda SwitchOptionsExt do łatwego przełączania wybranych opcji w OptionsExt
 • Nowa metoda SwitchDrawingOptions do przełączania wybranych opcji w DrawingOptions
 • Nowa metoda SwitchHintOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w HintOptions
 • Nowa metoda SwitchMultiSelectOptions do przełączania wybranych opcji w MultiSelectOptions
 • Nowa metoda SwitchResizeOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w ResizeOptions
 • Nowa metoda SwitchStyleElements do łatwego przełączania wybranych opcji w StyleElements
 • Nowa metoda SwitchSystemStyleElements do przełączania opcji w SystemStyleElements
 • Nowa metoda SwitchListOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w ListOptions
 • Nowa metoda SwitchPickOptions do łatwego przełączania wybranych opcji w PickOptions
Windows Theme
Windows Theme
Custom Style
Custom Style

Co było nowego w wersji 5 ?

Co nowego w wersji 5.7 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE7 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla VCL Premium Style Pack dostępnego dla użytkowników RAD Studio XE7
 • Poprawiono buga: możliwy "stack overflow" przy zamykaniu DataSetu (tylko XE6)
Co nowego w wersji 5.61 ?
 • Wsparcie dla VCL Premium Style Pack dostępnego dla użytkowników RAD Studio XE6
 • Poprawione malowanie linii siatki danych dla Custom Styles w systemie Windows 8
 • Ulepszone malowanie wiersza SelectedRow dla kilku Custom Styles począwszy od XE2
 • Ulepszona obsługa myszki do wspólnego korzystania z kolumny CheckBoxa i dgMultiSelect
Co nowego w wersji 5.6 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE6 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla nowych custom styles w XE6: Glossy, TabletDark

 • Dodano enumeratory do kilku klas komponentu TXDBGrid. Teraz można używać:
  for Bookmark in XDBGrid1.DataRows do
  for Bookmark in XDBGrid1.SelectedRows do
  for Bookmark in XDBGrid1.SelectedRows.OrAllRows do
  for Bookmark in XDBGrid1.SelectedRows.OrCurrent do
  for Column in XDBGrid1.Columns do
  for Column in XDBGrid1.SelectedCols do
  for Column in XDBGrid1.SelectedCols.OrAllCols do
  for Column in XDBGrid1.SelectedCols.OrCurrent do
  for Bookmark in XDBGrid1.Totals do
  for TotalValue in XDBGrid1.Columns[I].TotalValues do

 • Nowa opcja dgScrollRowsMode została dodana do właściwości OptionsExt
 • Ulepszono korzystanie z funkcji Shift-Click podczas selekcji wierszy grida
 • Ulepszono korzystanie z kółek myszy przy wciśniętym klawiszu Shift lub Ctrl
 • Szerokość kolumn jest teraz automatycznie skalowana podczas skalowania grida
 • Zoptymalizowano szybkość przewijania grida przy dużej liczbie kolumn
 • Poprawiono buga: Opcja dgHotButtons mogła powodować AV przy zmianie DataSetu
 • Poprawiono buga: Opcja dgTitleHeaders zostawiała czarną linie przy CustomStyles
 • Poprawiono buga: X-DBGrid Designer mógł powodować AV przy innych pluginach w IDE
Nowa społeczność X-DBGrid

Nowa społeczność X-DBGrid

Nowa społeczność dla użytkowników komponentu X-DBGrid została stworzona na Google+. Wszyscy obecni i przyszli użytkownicy tego komponentu i Embarcadero Delphi są tu mile widziani.

Dołącz do Delphi X-DBGrid Component Community teraz.
Co nowego w wersji 5.5 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE5 Win32/Win64!!!
 • Właściwość ShowBlob akceptuje również pola typu ftWideMemo
 • Domyślną wartość dla właściwości EditMemo ustawiono na True
 • Poprawiono buga: Rozwiązano problem z białym tłem X-DBGrida (tylko dla RAD 2010)
 • Poprawiono buga: Rozwiązano problem w Designerze dla dużych czcionek ekranowych
Co nowego w wersji 5.4 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE4 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla FireDAC (AnyDAC) przeniesione z modułu XDBGridsADD.pas do XDBGrids.pas
 • Wsparcie dla formatów *.gif, *.png w polach BLOB bez używania GraphicEx od wersji 2010
 • Nowe przełączniki: GIFIMAGE i PNGIMAGE zostały zdefiniowane w pliku Conditionals.pas
 • Ulepszone działanie opcji dgTitleWidthOff uwzględnia właściwość GridStyle.TitleColMargin
 • Poprawiono buga w InplaceEditor.CMMouseWheel podczas używania zdalnego pulpitu
Co nowego w wersji 5.32 ?
 • Wsparcie dla Windows 8 (nieobsługiwany domyślny FixedTheme został zmieniony)
 • Nowa opcja dgForceSystemTheme wymusza System Theme pod Windows Vista/7
 • Nowe funkcje w klasie TXDBGrid: IsSystemTheme, IsThemeTransparent

 • Nowa opcja dgForceCustomized wymusza stan csCustomized dla Columns (in run-time)

 • Nowe metody w klasie TXBookmarkList (SelectedRows): Save, Restore
 • Nowe metody w klasie TXColumnList (SelectedCols): Save, Restore
 • Nowe metody w klasie TXDBGrid: SaveSelection, RestoreSelection
 • Nowa opcja dgAutoKeepSelection utrzymuje selekcje podczas RefreshDataSet
 • Nowa opcja dgAutoKeepSelection utrzymuje selekcje podczas ChangeDataSetOrder
 • Nowe moduły XDBGridsADD/ADO/CDS/FIB.pas wspierają opcję dgAutoKeepSelection
 • Nowe funkcje w klasie TXDBGrid: KeepPosition, KeepSelection
 • Ulepszone malowanie zaznaczonych komórek w TXDBGrid (System Style)
Compatible with Delphi XE3 Compatible with C++Builder XE3 Compatible with RAD Studio XE3
Co nowego w wersji 5.31 ?
 • Pełne wspracie dla C++Builder XE3 Win64 (Update 1 jest wymagany)
 • Programy przykładowe używające BDE udostępniono dla RAD Studio XE3 Update 1
 • Nowa opcja dgScrollGridMode dodana do właściwości OptionsExt
 • Nowa opcja dgScrollPageMode dodana do właściwości OptionsExt
Co nowego w wersji 5.3 ?
 • Wsparcie dla nowej właściwości StyleElements wprowadzonej w RAD Studio XE3
 • Nowa właściwość StyleElements wprowadzona i wspierana również w RAD Studio XE2
 • Nowa właściwość SystemStyleElements dla Windows >= Vista (RAD Studio XE2, XE3)
 • Nowa funkcja IsSystemStyle do wykrywania nowego stylu (RAD Studio XE2, XE3)
 • Ulepszone malowanie stałych i/lub zaznaczonych komórek w TXDBGrid (System Style)
 • Ulepszone malowanie markerów sortowania i przycisków w TXDBGrid (System Style)
 • Ulepszone malowanie edytora TXPopupCalculator (System Style, Custom Styles)
 • Ulepszone korzystanie z edytora TXPopupCalendar dla Windows >= Vista
 • Usunięto ograniczenia dla używania checkboxów wraz z opcją dgAlwaysShowEditor
 • Dodano wsparcie dla ODAC (TOraQuery/TOraStoredProc) do pliku XDBGridsADD.pas
Nowy System Style
Nowy System Style
Uwaga. Nowy styl systemowy jest automatycznie stosowany dla Windows >= Vista. Wyłącz wszystkie elementy we właściwości SystemStyleElements, albo ustaw na False właściwość klasową TXDBGrid.SystemStyleEnabled, żeby zabronić używania nowego stylu systemowego.
Co nowego w wersji 5.2 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi XE3 Win32/Win64 i C++Builder XE3!!!
 • Pełne wsparcie dla 8 nowych Custom Styles wprowadzonych w RAD Studio XE3!!!
Co nowego w wersji 5.11 ?
 • TXHintWindow wspiera Custom Styles (RAD Studio XE2)
 • TXHintWindow wspiera Themes dla Windows 7 (RAD Studio >= 2009)
 • TXDBGrid wspiera balloon hints (CustomHint) (RAD Studio >= 2009)
 • TXDBGrid ustawia ActiveRecord przed wywołaniem zdarzenia OnCellHint
 • Poprawiono buga dla operacji Wklej, gdy InplaceEditor ma EditMask (RAD Studio <= 2007)

 • Checkbox w obszarze Caption dla TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup
 • Nowa klasa TXFGroupCheckBox z właściwościami: Action, Checked, Enabled, Visible
 • Nowy typ TXFCheckBoxAction dla właściwości Action (caNone, caDisable, caEnable)
 • Nowa właściwość CheckBox dla klas TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup
 • Nowe zdarzenie OnCheckBoxChanged dla TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup
Co nowego w wersji 5.1 ?
 • Pełne wsparcie dla Custom Styles we wszystkich komponentach (RAD Studio XE2)!!!

 • Przywrócono TXDBGrid.DoubleBuffered dla trybu right-to-left od 2007 (brak migotania)
 • Ulepszono rysowanie dla TXDBGrid.DataCol/RowLinesColor=clNone (gdy brak linii danych)
 • Nowa opcja dgMarkerClearAllowed w TXDBGridOptionExt
 • Nowa właściwość published TXDBGrid.DrawingOptions
 • Nowa właściwość published TXDBGrid.Gradient.ShadowFactor (luminancja gradientu)
 • Poprawiono buga w TXDBGrid.LinkActive, gdy potomek TXDBGrida tworzy własny DataSet
 • Poprawiono buga występującego podczas korzystania z TXDBGridSettings.DefaultSection
 • Poprawiono kilka drobniejszych bugów zauważonych w komponencie TXDBGrid

 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.DrawingStyle (classic, gradient, themed)
 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.ApplyTheme (themed buttons)
 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.Kind (vertical navigator)
 • Nowa właściwość published TXDBNavigator.Gradient.ShadowFactor (luminancja)

 • Nowe podstawowe demo XDBGridDesign (z użyciem ClientDataSet i Custom Styles w XE2)
 • Nowe podstawowe demo XDBNavigators (z użyciem ClientDataSet i Custom Styles w XE2)
 • Odnowione demo XDBControls (z użyciem pionowego nawigatora dla każdej wersji Delphi)

 • Nowa publiczna funkcja StylesEnabled (RAD Studio XE2)
 • Nowa publiczna procedura klasowa TXFGradient.FillCanvas
 • Nowa publiczna funkcja klasowa TXFGradient.ShadowColor
 • Nowa właściwość published TXFGradient.ShadowFactor
 • Rozszerzona i ulepszona metoda TXFGradient.FillCell

 • Nowa właściwość published DrawingStyle dla TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton
 • Nowa właściwość published ApplyTheme dla TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton
 • Nowa właściwość Gradient.ShadowFactor dla TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton

 • Nowa właściwość published TXFPanel.ShowCaption
 • Nowa właściwość published TXFGroupBox.PartialBackground
 • Nowa właściwość published TXFRadioGroup.PartialBackground
 • Nowa właściwość published TXFCheckGroup.PartialBackground
 • Nowa właściwość published TXDBRadioGroup.PartialBackground

 • Odnowione demo XFButtons (z użyciem gradientowych przycisków i Custom Styles w XE2)
 • Odnowione demo XFButtons (z użyciem gradientowych przycisków pod Windows Themes)
 • Odnowione demo XFControls (z użyciem właściwości PartialBackground)
Custom Gradient Style
Custom Gradient Style
Custom Themed Style
Custom Themed Style
Co nowego w wersji 5.01 ?
 • Poprawiono Columns Editor dla TXDBGrid żeby móc usuwać również odziedziczone kolumny
 • Poprawiono AV występujące czasem po użyciu Glyph.LoadFromFile/LoadFromResourceName
 • Dodano wsparcie dla PostgresDAC (TPSQLQuery/TPSQLMacroQuery) - plik XDBGridsADD.pas
Co nowego w wersji 5.0 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi XE2 Win32/Win64 i C++Builder XE2!!!
 • Przeprojektowano i ulepszono wszystkie pakiety design-time!!!
 • Wprowadzono nowy X-DBGrid Designer instalowany w IDE!!!
 • Rozbudowano system kolumn lookup definiowanych w TXDBGrid
 • Nowa właściwość TXColumn.LookupColumn (read only)
 • Nowa właściwość TXColumn.LookupResultField, KeyField
 • Nowa opcja loAllowAdjustOrder w TXColumn.ListOptions
 • Nowa właściwość TXDBGrid.DrawingStyle jest teraz głównym przełącznikiem stylu
 • Nowa właściwość TXDBGrid.Gradient.Cells dla gradientowego stylu komórek danych
 • Nowa właściwość TXColumn.CheckBoxThemed dla gradientowego i klasycznego stylu
 • TXDBGridSettings.SetLayout zoptymalizowano pod kątem gridów z wieloma kolumnami
 • Zastąpiono typ WideString przez (Unicode)String wszędzie gdzie to było możliwe
 • Ulepszono i zunifikowano kod żródłowy między różnymi wersjami środowiska
 • Parę innych ulepszeń i poprawionych kilka drobnych bugów
 • Nowy program przykładowy XDBGridLookup

Co było nowego w wersji 4 ?

Co nowego w wersji 4.4 ?
 • Nowy pakiet dla RAD Studio XE (Delphi XE, C++Builder XE)!!!
 • Nowe zdarzenie OnCellDblClick dla komponentu TXDBGrid

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.4 i X-Files Components 4.4 zostały również wydane na Embarcadero RAD Studio XE Partner DVD.

Co nowego w wersji 4.33 ?
 • Nowa właściwość CharCase używana podczas edycji kolumn grida
 • Wsparcie dla pól typu ftWideMemo w komponencie TXDBGrid
 • Wsparcie dla chińskiego Unicode dla właściwości WordWrap
Co nowego w wersji 4.32 ?
 • Poprawiono buga (czarna komórka) dla CheckBoxa (niektóre wersje Delphi/C++Builder)
Co nowego w wersji 4.31 ?
 • Nowa domyślna właściwość ColumnNames, żeby móc stosować zapis XDBGrid1['CustNo']
 • Nowe funkcje: OrderFieldsToIndexFields, IndexFieldsToOrderFields
 • Rozszerzona deklaracja dla RegisterChangeOrder, ChangeIndexFields, CurrentIndexFields
 • Dodano wsparcie dla AnyDAC 1.x (TADTable/TADQuery/TADClientDataSet) XDBGridsADD.pas
 • Dodano wsparcie dla AnyDAC 2.x (TADTable/TADQuery/TADMemTable) do XDBGridsADD.pas
 • Dodano wsparcie dla UniDAC (TUniTable/TUniQuery) do pliku XDBGridsADD.pas
 • Poprawiono istotny bug 'Cannot perform this operation on a closed dataset'
 • BiDiMode = bdRightToLeft wymusza DoubleBuffered = False (dla RAD 2007/2009/2010)
 • Poprawiono buga podczas mouse scrolling przy BiDiMode = bdRightToLeft
 • Poprawiono kilka innych drobnych bugów
Co nowego w wersji 4.3 ?
 • Nowy system MultiSelekcji rozszerza wszystkie istniejące funkcje myszki i klawiatury!!!
 • Nowe MultiSelectOptions roszerzają opcję dgMultiSelect dla wierszy, kolumn i komórek
 • Nowa właściwość MultiSelect podaje typ bieżącej multiselekcji wybrany przez użytkownika
 • Nowe właściwości multiselekcji: MultiSelected, RowsSelected, ColsSelected
 • Nowa lista kolumn SelectedCols: TXColumnList (podobna do istniejącej listy SelectedRows)
 • Nowe zdarzenia multiselekcji: OnSelectedColsChanged, OnSelectionChanged
 • Nowe właściwości read-only: RowsSelection, ColsSelection, RowsChanged, ColsChanged
 • Nowa metoda CopyToClipboard kopiuje zaznaczone komórki do Clipboard (użyj Ctrl+C)
 • Nowa metoda pętli ForEachDataCell do iteracji po wszystkich/zaznaczonych komórkach

 • Nowa właściwość OptionsExt do wyszczególnienia różnych nowych opcji dla grida
 • Nowa opcja dgMouseScrolling do przewijania danych przy wciśniętym przycisku myszy!!!
 • Nowa opcja dgMouseTracking do śledzenia komórki, nad którą przesuwa się kursor myszy
 • Nowa opcja listy loAutoComplete wprowadza funkcjonalność AutoComplete dla kolumny!!!
 • Nowa opcja listy loAutoCloseEditor zamyka edytor po wybraniu wartości z listy

 • Nowe funkcje AddAutoNumber i AddAutoSelect zdefiniowane w klasie TXDBGridColumns
 • Nowa opcja dgAutoNumberColumn do auto-tworzenia kolumny z właściwością AutoNumber
 • Nowa opcja dgAutoSelectColumn do auto-tworzenia kolumny z właściwością CheckBox
 • Nowa globalna stała i funkcja dla AutoNumber: DefAutoNumberFormat, AutoNumberStr
 • Nowe globalne stałe dla kolumny AutoNumber: DefAutoNumberTitle, DefAutoNumberWidth
 • Nowe globalne stałe dla kolumny AutoSelect: DefAutoSelectTitle, DefAutoSelectWidth

 • Nowa opcja dgGridStyleLists wprowadza nowy wizualny styl dla list lookup i pick!!!
 • Nowa opcja listy loShowGridListTitles pozwala pokazać tytuły kolumn dla list lookup
 • Nowa opcja listy loAllowChangeOrder pozwala zmieniać sortowanie na listach lookup
 • Nowa opcja listy loAllowColumnResize pozwala zmianiać szerokość kolumn w listach lookup
 • Nowa opcja listy loAllowColumnMoving pozwala zmieniać kolejność kolumn w listach lookup
 • Nowa opcja listy loExpandFirstColumn pozwala tworzyć rozwijane (expandable) listy lookup
 • Nowa opcja listy loFirstColumnExpanded pozwala opuszczać listy lookup już rozwinięte
 • Nowe właściwości published dla kolumny: LookupListTitles, LookupListWidths
 • Nowe zdarzenia dla grida: OnListDropDown, OnListCloseUp do dostowania list drop-down
 • Automatycznie dobierana wysokość/szerokość list dla DropDownRows/DropDownWidth=0
 • Nowa globalne stałe dla list typu drop-down: MaxDropDownRows, MaxDropDownWidth
 • Nowe globalne opcje dla list typu drop-down: ListDropDownDelay, ListMouseTracking

 • Nowe opcje dgAutoUpdateListItems i dgDelayUpdateListItems dla AutoLoadLists!!!
 • Nowa metoda i zdarzenie dla AutoLoadLists: UpdateListItems, OnListItemsUpdated
 • Nowa opcja pick listy poAutoLoadList zezwala na automatyczną aktualizację pick listy
 • Nowa opcja pick listy poAppendToList pozwala uzupełniać design-time'ową zawartość listy
 • Nowa opcja pick listy poFormatPickText pozwala formatować elementy list PickText i PickList
 • Nowa opcja pick listy poFormatListOnly pozwala formatować elementy tylko rozwiniętej listy
 • Nowa opcja pick listy poSortedByText określa listę porządkową dla metody LoadPickText
 • Nowe uniwersalne metody LoadPickList/LoadPickText do zapełniania list PickList/PickText
 • Nowa właściwość PickTextFormat do przechowania formatu dla elementów listy PickText
 • Nowa globalna stała DefPickTextFormat przechowująca domyślny format dla listy PickText

 • Nowa właściwość SelectedColumn (podobna do SelectedIndex, SelectedField)
 • Nowe właściwości: DataColLineColor, DataRowLineColor, FixedLineColor, HighlightText
 • Dodano wsparcie dla MyQuery/MyTable do pliku XDBGridsADD.pas (MyDAC Software)
 • Ulepszono tworzenie bitmap dla markerów sortowania (optymalizacja szybkości działania)
 • Ulepszony plik DCCXDBGridXXX.bat/DCCXFilesXXX.bat sam instaluje skompilowany pakiet
 • Uaktualniono pliki VCLXFilesXXX.dpk zawierające nazwy ostatnich pakietów QuickReport
 • Uaktualniono pliki Conditionals.pas z przełącznikami dla ostatnich pakietów QuickReport
 • Uaktualniono przykłady XDBGridDemo1/XFilesDemo1 do testowania nowych funkcjonalności
 • Uaktualniono Developer's Guide i system pomocy kontekstowej (dodano ponad 100 haseł)
Delphi 2010 Compatible C++Builder 2010 Compatible RAD Studio 2010 Compatible
Co nowego w wersji 4.23 ?
 • Pakiet dla Delphi 2010 Win32 & C++Builder 2010!!!

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.23 i X-Files Components 4.23 zostały również wydane na Embarcadero RAD Studio 2010 Partner DVD.

Embarcadero Delphi 2010 Partner DVD Embarcadero C++Builder 2010 Partner DVD
Co nowego w wersji 4.22 ?
 • Dołączono Developer's Guide w formacie PDF nadający się do druku (227 stron)!!!
 • TXQRGrid jest gotowy do współpracy z QuickReport 5.0x dla Delphi 2009
 • Ulepszony Kalkulator dopasowany do rozmiaru i stylu czcionki w InplaceEditor
 • Ulepszony Kalendarz dopasowany do rozmiaru i stylu czcionki w InplaceEditor
 • Ulepszone działanie opcji dgExtendedSelect podczas Shift+Click
 • Ulepszone property Format dla TXColumnTotalValue
 • Ulepszone malowanie StripeColor dla BlankRow
 • Ulepszona nawigacja klawiszem Tab dla dgAlwaysShowEditor z listami loAutoDropDown
 • Wprowadzono obsługę kółek myszy dla DataList i PickList
 • Wsparcie dla FIBPlus: dodano do XDBGridsADD.pas i XDBGridsCDS.pas
 • Wsparcie dla FIBPlus: nowy plik XDBGridsFIB.pas dla TpFIBDataSet (sortowanie lokalne)
 • Poprawiono malowanie kolumn z CheckBox dla pustych DataSet
 • Poprawiono malowanie kolumn z AutoNumber dla pustych DataSet
 • Poprawiono działanie przycisków, gdy roColumnMoving nie jest włączone w ResizeOptions
 • Poprawiono funkcję MouseCoord dla kolumn Expanded, gdy tytuły kolumn nie są widoczne
 • Poprawiono opcję dgSelectedAutoHidden, gdy dgRowSelect jest włączone w Options
 • Poprawiono opcję dgSelectedAutoHidden, gdy dgDelaySelectedRows nie jest włączone
 • Unifikacja kodu źródłowego, poprawiono kilka innych drobnych bugów
Co nowego w wersji 4.21 ?
 • Pakiet dla Delphi 2009 Win32 & C++Builder 2009 z Update 1 & Update 2!!!
 • Poprawiono kilka drobnych bugów

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.21 i X-Files Components 4.21 zostały również wydane na CodeGear Delphi and C++Builder 2009 Partner DVD.

CodeGear Delphi 2009 Partner DVD CodeGear C++Builder 2009 Partner DVD
Co nowego w wersji 4.2 ?
 • Pakiet dla Delphi 2009 Win32 i C++Builder 2009 z obsługą Unicode!!!
 • Poprawiono kilka drobnych bugów
Co nowego w wersji 4.12 ?
 • Pakiet dla Delphi 2007 for .NET jest już dostępny!!!
 • Pakiet dla Delphi 2007 Win32 & C++Builder 2007 z Update 3!!!

Uwaga. Do zainstalowania wersji 4.12 jest wymagany Update 3 dla Delphi/C++Builder 2007.

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.12 i X-Files Components 4.12 przeszły pomyślnie testy kwalifikacyjne i zostały wydane na CodeGear RAD Studio 2007 Partner DVD.

CodeGear Delphi 2007 Partner DVD CodeGear C++Builder 2007 Partner DVD
Co nowego w wersji 4.11 ?
 • Pakiet dla C++Builder 2007 jest już dostępny!!!

 • Wsparcie dla MBCS WordWrap i Ellipsis (FarEast)
 • Wsparcie dla podsumowań na liczbach typu BCD
 • Nowe programy demonstracyjne dla ADO i IBX
 • Optymalizacja kodu, poprawionych kilka bugów

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.11 i X-Files Components 4.11 przeszły pomyślnie testy kwalifikacyjne i zostały wydane na CodeGear C++Builder 2007 Partner CD.

Co nowego w wersji 4.1 ?
 • Pakiet dla Delphi 2007 for Win32 jest już dostępny!!!
 • Wsparcie dla Windows Vista themes jest już dostępne!!!

 • Automatyczny numer porządkowy (dgAutoUpdateSequence, dgDelayUpdateSequence)
 • Automatycznie zmieniany porządek sortowania we wszystkich standardowych rodzajach DataSet (ADO, BDE, CDS, DBX, IBX) (dgLoadCurrentOrder, dgAutoUpdateOrder)
 • Procedura RegisterChangeOrder do rejestracji innych typowych DataSetów
 • Procedura RegisterCustomChangeOrder do rejestracji innych specyficznych DataSetów
 • Dodatkowe moduły XDBGridsADD, XDBGridsADO, XDBGridsCDS do rejestracji klas/metod
 • Uniwersalne metody zmiany sortowania: ChangeDataSetOrder, SetupCurrentOrder

 • Zintegrowane podsumowania (dgTotalHeader, dgTotalValues, dgTotalFields, dgTotalFooter)
 • Automatycznie wyliczane podsumowania (dgAutoUpdateTotals, dgDelayUpdateTotals)
 • Podsumowania dla całego DataSet i/lub dla zaznaczonych wierszy (SelectedRows)
  (dgCalcWholeDataSet, dgCalcSelectedRows, dgDelaySelectedRows, dgCalcInvisibleRows)
 • Automatycznie ukrywane wiersze podsumowań dla SelectedRows (dgSelectedAutoHidden)
 • Dynamiczne wiersze podsumowań dla Totals.DataSource (dla zapytania SQL z GROUP BY)
 • Wiele wariantów wyglądu komórek podsumowań (dgTotalColLines, dgTotalDataBoxOnly,
  dgTotalHeaderBox, dgTotalValuesBox, dgTotalFieldsBox, dgTotalFooterBox)
 • Wygląd komórek podsumowań dopasowany do FixedStyle i FixedTheme (Totals.BoxStyle)
 • Nowe klasy dla podsumowań: TXColumnTotal, TXColumnTotalValue, TXDBGridTotals
 • Dostępne rodzaje wyników (TotalResult): trCaption, trDataField, trTotalField, trCalcValue
 • Dostępne funkcje: cvSum, cvAvg, cvCount, cvMax, cvMin, cvFirst, cvLast, cvUnique, cvCustom
 • Możliwość sumowania i formatowania wyników dla dowolnego typu danych (Format)
 • Nowe zdarzenia powiadamiania: OnSelectedRowsChanged, OnSequenceUpdated,
  OnOrderUpdated, OnTotalsUpdated, OnTotalClick, OnTotalCalcQuery, OnTotalCalcValue

 • Wprowadzono Captions do XDBNavigatora (ShowCaptions, Layout, Margin, Spacing)
 • Nowe demo XDBGridTest do numeru porządkowego, zmiany sortowania i podsumowań
 • Wiele innych rozszerzeń i usprawnień, poprawionych kilka bugów
 • Zaktualizowany plik pomocy kontekstowej

Miło mi poinformować, że pakiety X-DBGrid Component 4.1 i X-Files Components 4.1 przeszły pomyślnie testy kwalifikacyjne i zostały wydane na CodeGear Delphi 2007 Partner DVD.

Turbo Professional Compatibility
 • Wszystkie pakiety dla BDS 2006 są zgodne z odpowiednimi wersjami Turbo Professional
 • Samodzielna rekompilacja pakietów lub programów przykładowych przy użyciu plików *.bat wymaga pobrania od Borlanda pliku dcc32.exe/dccil.exe (command line compiler), którego brak w Turbo Professional
Zgodne z Turbo Delphi Professional Zgodne z Turbo Delphi for .NET Professional Zgodne z Turbo C++ Professional
Co nowego w wersji 4.0 ?
 • Wspólne pakiety dla Delphi i C++Builder (każdy zawiera 11 wersji komponentów)
 • Ulepszono instalator (mnie niż 4 MB) - używa bardziej wydajnego kompresora plików

 • Wprowadzono właściwość Gradient - nowy styl dla wszystkich komponentów wizualnych
 • Wprowadzono zestaw właściwości i opcji do wyboru gradientowego stylu rysowania
 • Wprowadzono zestaw właściwości, metod i zdarzeń do implementacji stylu gradientowego

 • Nowe klasy: TXFGradient, TXFGradientButton, TXFGradientBackground, TXFGradientProgress
 • Nowe gradientowe przyciski: TXFButton, TXFBitBtn, TXFSpeedButton, TXFUpDown
 • Nowe gradientowe panele: TXFGroupBox, TXFRadioGroup, TXFCheckGroup, TXFPanel
 • Nowe transparentne kontrolki: TXFLabel, TXFStaticText, TXFCheckBox, TXFRadioButton
 • Nowe gradientowe kontrolki: TXFStatusBar, TXFTrackBar, TXFProgressBar
 • Nowe kontrolki db-aware: TXDBNavigator, TXDBText, TXDBCheckBox, TXDBRadioGroup

 • Wprowadzono obsługę właściwości ParentBackground dla klasycznego Windows (nie XP)
 • Wprowadzono Windows XP Themes pod Delphi/C++Builder 5 & 6 dla wszystkich kontrolek
 • Wprowadzono dodatkowe style Windows XP do nawigatora (property FineTheme)
 • Wprowadzono nowe obramowania przycisków w klasycznym Windows (property Fine)
 • Wprowadzono funkcjonalność "hot button" dla przycisków w klasycznym Windows
 • Wyeliminowano migotanie widoczne w standardowych kontrolkach podczas operacji Resize
 • Wyeliminowano bugi napotkane w standardowych kontrolkach

 • Nowe programy demo: 5 nowych przykładów prezentujących wygląd i funkcjonalność
 • Zaktualizowany plik pomocy kontekstowej zawiera teraz ponad 750 tematów

Co było nowego w wersji 3 ?

Co nowego w wersji 3.63 ?
 • Obsługa nazw pól w tabelach danych typu WideString dla Delphi/C++Builder 2006 Win32
 • Dodatkowe klawisze selekcji dla dgExtendedSelect (Home, End, PgUp, PgDn, Ctrl+A)
 • Nowa opcja loAutoTodayClose w ListOptions
 • Poprawiono kilka drobnych bugów
Co nowego w wersji 3.62 ?
 • Pakiet dla Borland Developer Studio 2006 jest już dostępny !!!
 • Wsparcie dla Delphi 2006 (Win32 i .NET) i C++Builder 2006

 • Kod źródłowy komponentu TXQRGrid dla Delphi 8 for .NET, Delphi 2005 Win32 & .NET
  i Borland Developer Studio 2006 jest już dostępny (tylko w wersji Professional)
Borland Developer Studio 2006 Partner DVD

Miło mi poinformować, że pakiet X-DBGrid Component 3.6 przeszedł pomyślnie wszystkie testy kwalifikacyjne i został wydany przez Borlanda na Borland Developer Studio 2006 Partner DVD.

Co nowego w wersji 3.6 ?
 • Wprowadzono nową klasę TXDBGridSettings i właściwość Settings
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z pliku ini
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z rejestru
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z strumienia
 • Obsługa zapisu i odczytu rozkładu kolumn do/z łańcucha znaków
 • Główne opcje ustawień: soLoadLayout, soSaveLayout, soUserSettings
 • Pozostałe opcje ustawień: soOrderFields, soLinesCount, soStretchMode
 • Obsługa zapisu i odczytu dodatkowych właściwości (OnLayout)
 • Poprawiono kilka drobnych bugów
Co nowego w wersji 3.5 ?
 • Wprowadzono rozwijany kalkulator do edycji pól numerycznych (cbsCalculator)
 • Wprowadzono rozwijany kalendarz dla pól typu Date & DateTime (cbsCalendar)
  z (loShowToday, loShowTodayCircle, loShowWeekNumbers, OnCalcBoldDays)
 • Wprowadzona rozwijana lista danych dla dowolnych pól (LookupDataSet, LookupKeyField)
 • Ulepszona rozwijana lista danych dla pól typu lookup (LookupListFields)
 • Obsługa wyświetalnia *.ico, *.wmf, *.emf, *.jpg w TXDBGrid (zapisnych w polach BLOB)
 • Obsługa wyświetalnia *.ico, *.wmf, *.emf, *.jpg w TDBImage (TXGraphicField)
 • Obsługa wyświetalnia *.png, *.gif, *.tif, etc. - tylko w wersji Professional
 • Ulepszona obsługa graficznych pól BLOB (TXBlobField, TXGraphicField)

 • Możliwość dopasowania szerokości strony drukarki (roAutoCalcPageWidth)
 • Możliwość drukowanie niewidocznych kolumn grida (roPrintHiddenColumns)
Co nowego w wersji 3.4 ?
 • Pakiet dla Delphi 2005 (.NET i Win32) jest już dostępny !!!
 • Obsługa kolorów dla bieżącej komórki w gridzie (SelectCellColor)
 • Dostępne zdarzenia dla kółek myszki (OnMouseWheelDown, OnMouseWheelUp)
 • Drobne zmiany w kodzie źródłowym dla unifikacji wszystkich wersji

Miło mi poinformować, że pakiet X-DBGrid Component 3.4 przeszedł pomyślnie wszystkie testy kwalifikacyjne i został wydany przez Borlanda na Borland Delphi Partner CD dostarczanym razem z Delphi 2005.

Co nowego w wersji 3.3 ?
 • Obsługa płaskich scrollbarów (FlatSBMode, ScrollProp) !!!
 • Ulepszone działanie scrollbarów (AutoHidden, Color, Style, ThumbBar)
 • Obsługa rozwijania/zwijania kolumn dowolnego typu (ExpandCols) !!!
 • Ulepszone działanie przycisku rozwijania (ExpandStyle, cesDropDown, cesDropDownMenu)
 • Ulepszony wygląd checkboxów dopasowany do FixedStyle (CheckBoxStyle, CheckBoxKind)
 • Ulepszony wygląd markerów dopasowany do FixedStyle (MarkerStyle, MarkerTransparent)
 • Ulepszony wygląd hot buttonów dopasowany do FixedStyle (HotButtons) !!!
 • Ulepszony wygląd obramowań grida dopasowany do FixedStyle (Ctl3DAuto)
 • Ulepszony wygląd obramowań list dopasowany do FixedStyle (ListBorder)
 • Ulepszony wygląd focused cell w gridzie (FocusRect)
 • Poprawiony wygląd fixed cells dla BiDiMode = RightToLeft
 • Ulepszone działanie edit ButtonStyle (cbsDropDown, cbsDropDownMenu)
 • Poprawiony wygląd edit ButtonStyle dopasowany do scrollbarów
 • Poprawione działanie drop-down list (DropDownMenu, DropDownWidth)
 • Obsługa kolorów dla edytora i drop-down list (EditorColor)
 • Obsługa kolorów dla wierszy malowanych w paski (StripeColor)
 • Obsługa kolorów dla zaznaczonych wierszy grida (SelectionColor)
 • Obsługa kolorów dla bieżącego wiersza w gridzie (SelectRowColor)
 • Ulepszona obsługa kółek myszki (WheelScrollRows)
 • Ulepszone wybieranie wierszy w gridzie (Position, GotoPosition, DataRowCount)
 • Ulepszona zmiana rozmiaru kolumn (ResizeOptions, roOptimalWidth, roDefaultWidth)
 • Dostępny wybór między szybkością i jakością malowania grida (DoubleBuffered)
 • Rozszerzona lista znaczników indicatora
 • Poprawiona obsługa opcji dgAlwaysShowEditor
 • Nowe opcje kolumny dla dialogu TXDBColumnsDialog (DialogOptions)

 • Nowe opcje reportu dla dialogu TXDBPrintColumnsDialog (DialogOptions)
 • Obsługa zapisu raportu do pliku w wielu formatach (SaveToFile)
 • Obsługa kolorów dla wierszy malowanych w paski przez TXQRGrid (StripeColor)
 • Obsługa dialogu ustawień drukarki (PrinterSetup, roPreparePrinterSetup)
 • Obsługa ustawień drukarki (roKeepPrinterSetup, roKeepDesignPrinterSetup)
 • Obsługa ustawień podglądu (PreviewSettings)
 • Wiele, wiele innych drobnych ulepszeń i rozszerzeń ...
Co nowego w wersji 3.2 ?
 • Pakiet dla Delphi 8 for .NET jest już dostępny !!!
 • Drobne zmiany w kodzie źródłowym w celu unifikacji
 • Dodano przykład dla trybu RightToLeft do Demo1
 • Ulepszono obsługę trybu RightToLeft (BiDiMode)
 • Ulepszono obsługę pól ADT w raporcie (TXQRGrid)
 • Poprawiono buga w obsłudze PopupMenu (TXDBGrid)
Co nowego w wersji 3.1 ?
 • Obsługa pionowego wyrównywania tekstu dla komórek XQRGrida (roAllowVAlignment)
 • Autodopasowanie wysokości wiersza dla wszystkich/wybranych kolumn (AutoRowHeight)
 • Autodopasowanie wysokości wiersza dla pionowych wstęg raportu (roMultiPartRowHeight)
 • Możliwość powtarzania kolumn Fixed na każdej pionowej wstędze raportu (FixedCols)
Co nowego w wersji 3.0 ?
 • Pakiet dla C++Buildera 5 i 6 jest już dostępny
 • Pakiet dla Delphi 3 i 4 nie jest już dostępny
 • 100% zgodność między kodem Delphi i C++Buildera
 • Wprowadzono w pełni automatyczny instalator/deinstalator

 • Obsługa stylów Windows XP (IsGridThemed, FixedTheme, dgHotButtons)
 • Nowe odstępy w gridzie: Standard, XPStyle lub definiowany (GridStyle, VisualStyle)
 • Proporcjonalny scrolling dla dowolnego DataSet, nawet filtrowanego (dgForceSequence)
 • Obsługa trackingu dla poziomego i pionowego scrollbara (dgThumbTracking)
 • AutoNumber dla dowolnego DataSet, nawet filtrowanego (AutoNumber, RecNumber)
 • Wiele drobnych zmian i rozszerzeń dla ulepszenia wykonywanego kodu

 • SaveReport potrafi teraz zapisać raport jako plik *.pas lub *.cpp
 • Raport może być teraz automatycznie przygotowywany (PrepareNeeded, AfterPrepare)
 • TXQRGrid obsługuje autonumerację (AutoNumber, RecordNumber, itp.)
 • Nowe rodzaje SysData dostępne w TXQRGrid (rdPageNoPerCount, ipt.)

 • Nowe komponenty TXDBColumnsDialog, TXDBPrintColumnsDialog

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport